Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,252,788,031,839
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 555,538,846
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,252,232,492,993
   4. Giá vốn hàng bán 1,007,222,143,500
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 245,010,349,493
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 317,990,722,748
   7. Chi phí tài chính 27,738,169,928
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 22,277,852,475
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 142,483,408,414
   9. Chi phí bán hàng 8,374,158,920
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 198,548,387,888
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 470,823,763,919
   12. Thu nhập khác 52,473,718,379
   13. Chi phí khác 25,684,579,757
   14. Lợi nhuận khác 26,789,138,622
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 497,612,902,541
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 34,569,480,363
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,037,694,675
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 462,005,727,503
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 11,926,134,583
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 450,079,592,920
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức