Báo cáo tài chính / Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 5,371,838,156,692
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 696,027,434,057
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 22,475,412,433
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,741,287,643,779
4. Hàng tồn kho 1,826,602,399,289
5. Tài sản ngắn hạn khác 85,445,267,134
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 4,047,705,872,316
1. Các khoản phải thu dài hạn 135,220,577,285
2. Tài sản cố định 22,598,908,381
3. Bất động sản đầu tư 284,408,743,591
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,228,273,365,280
5. Đầu tư tài chính dài hạn 1,221,634,601,850
6. Tài sản dài hạn khác 155,569,675,929
     Tổng cộng tài sản 9,419,544,029,008
     I - NỢ PHẢI TRẢ 3,020,436,922,597
1. Nợ ngắn hạn 1,735,333,698,098
2. Nợ dài hạn 1,285,103,224,499
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 6,203,522,788,095
I. Vốn chủ sở hữu 6,190,069,097,186
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 13,453,690,909
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 9,419,544,029,008