Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,699,811,774 56,662,671,990 68,275,873,354 76,449,503,851
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,699,811,774 56,662,671,990 68,275,873,354 76,449,503,851
   4. Giá vốn hàng bán 36,694,782,659 45,287,236,259 54,334,353,938 55,554,582,592
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,005,029,115 11,375,435,731 13,941,519,416 20,894,921,259
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 11,869,199 62,491,993 34,724,057 12,069,706
   7. Chi phí tài chính 337,380,000 297,642,339 539,191,860 245,947,836
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 337,380,000 297,642,339 539,191,860 245,947,836
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 60,454,545
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,624,133,036 4,571,005,151 7,195,911,271 12,780,055,281
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,994,930,733 6,569,280,234 6,241,140,342 7,880,987,848
   12. Thu nhập khác 1,070,087,359 92,113,636 4,937,450,170 82,272,727
   13. Chi phí khác 290,195,648 411,833,279 4,343,208,310 290,010,711
   14. Lợi nhuận khác 779,891,711 -319,719,643 594,241,860 -207,737,984
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,774,822,444 6,249,560,591 6,835,382,202 7,673,249,864
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 980,828,332 1,332,278,774 1,432,950,740 1,103,994,265
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,793,994,112 4,917,281,817 5,402,431,462 6,569,255,599
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,793,994,112 4,917,281,817 5,402,431,462 6,569,255,599
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,276 2,627 3,241 3,942
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức