Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,194,280,789 3,692,423,124 12,405,592,842 666,642,181
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,194,280,789 3,692,423,124 12,405,592,842 666,642,181
   4. Giá vốn hàng bán 443,645,691 3,683,099,637 11,103,523,404 206,598,638
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 750,635,098 9,323,487 1,302,069,438 460,043,543
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 202,513,425 31,414,665 133,474,131 170,362,802
   7. Chi phí tài chính 674,987,977 347,760 -7,952,760 107,709,389
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,689,786,942 1,376,166,781 1,692,858,959 1,621,825,091
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,411,626,396 -1,335,776,389 -249,362,630 -1,099,128,135
   12. Thu nhập khác 225,121 5,263,838,713 4,583,142
   13. Chi phí khác 947 31 12,500,000
   14. Lợi nhuận khác 224,174 5,263,838,682 -7,916,858
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,411,402,222 -1,335,776,389 5,014,476,052 -1,107,044,993
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1,411,402,222 -1,335,776,389 5,014,476,052 -1,107,044,993
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số -993,481 -10,304,229
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,411,402,222 -1,335,776,389 5,015,469,533 -1,096,740,764
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 100 -22
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 100 -22
   21. Cổ tức