Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 429,967,370,336 202,402,646,395 465,198,822,672
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 6,368,360,770 2,332,479,000 12,273,969,088
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 423,599,009,566 200,070,167,395 452,924,853,584
   4. Giá vốn hàng bán 398,623,389,579 191,701,217,088 425,186,305,648
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 24,975,619,987 8,368,950,307 27,738,547,936
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 706,633,006 577,473,842 449,126,277
   7. Chi phí tài chính 398,027,397
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 398,027,397
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 13,622,284,550 6,839,546,854 12,530,035,577
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,220,593,494 3,562,393,574 3,085,227,046
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,839,374,949 -1,455,516,279 12,174,384,193
   12. Thu nhập khác 2,446,875,840 38,855,500 41,906,227
   13. Chi phí khác 10,789,645
   14. Lợi nhuận khác 2,446,875,840 38,855,500 31,116,582
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,286,250,789 -1,416,660,779 12,205,500,775
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,257,250,158 -396,332,868
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,837,433,023
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,029,000,631 -1,416,660,779 9,764,400,620
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9,029,000,631 -1,416,660,779 9,764,400,620
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 670
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức