Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 766,804,717,580 730,056,648,252 552,203,965,810 512,660,946,912
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 146,502,653,402 149,133,423,125 119,455,125,617 47,561,343,105
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 143,997,310,627 139,848,532,494 108,826,076,423 124,234,969,953
4. Hàng tồn kho 459,613,558,874 422,778,903,371 301,829,964,445 316,555,744,780
5. Tài sản ngắn hạn khác 16,691,194,677 18,295,789,262 22,092,799,325 24,308,889,074
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 205,088,291,691 198,502,349,367 200,015,390,235 196,144,729,515
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 12,536,761,228 12,116,804,440 15,119,181,844 12,391,223,612
3. Bất động sản đầu tư 22,308,077,075 22,631,355,677 34,622,169,661 29,602,978,246
4. Tài sản dở dang dài hạn 101,818,330,479 103,112,483,758 102,752,182,431 107,262,603,453
5. Đầu tư tài chính dài hạn 8,747,778,149 8,747,778,149 8,380,818,040 7,923,977,317
6. Tài sản dài hạn khác 59,677,344,760 51,893,927,343 39,141,038,259 38,963,946,887
     Tổng cộng tài sản 971,893,009,271 928,558,997,619 752,219,356,045 708,805,676,427
     I - NỢ PHẢI TRẢ 657,137,625,838 600,988,489,291 412,267,522,930 361,208,351,929
1. Nợ ngắn hạn 650,115,625,838 593,966,489,291 405,245,522,930 357,864,458,929
2. Nợ dài hạn 7,022,000,000 7,022,000,000 7,022,000,000 3,343,893,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 314,755,383,433 327,570,508,328 339,951,833,115 347,597,324,498
I. Vốn chủ sở hữu 314,755,383,433 327,570,508,328 339,951,833,115 347,597,324,498
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 971,893,009,271 928,558,997,619 752,219,356,045 708,805,676,427