Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,847,184,716,466 2,416,097,046,445 2,581,043,452,810
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 65,113,935,464 450,964,667,264 987,683,860
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 490,790,416 200,490,790,416 490,790,416
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,520,283,326,109 1,458,799,421,394 2,230,443,563,905
4. Hàng tồn kho 260,944,383,187 302,120,863,600 310,903,168,809
5. Tài sản ngắn hạn khác 352,281,290 3,721,303,771 38,218,245,820
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 6,005,061,880,025 5,148,014,782,469 4,043,021,086,251
1. Các khoản phải thu dài hạn 37,652,707,000
2. Tài sản cố định 5,562,194,064,499 4,876,270,935,632 3,496,402,100,762
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,823,218,182 1,416,854,546 1,086,363,636
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 402,391,890,344 270,326,992,291 545,532,621,853
     Tổng cộng tài sản 8,852,246,596,491 7,564,111,828,914 6,624,064,539,061
     I - NỢ PHẢI TRẢ 5,168,770,638,766 3,437,173,186,726 2,390,490,806,571
1. Nợ ngắn hạn 3,572,245,492,195 2,943,846,558,591 2,390,490,806,571
2. Nợ dài hạn 1,596,525,146,571 493,326,628,135
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,683,475,957,725 4,126,938,642,188 4,233,573,732,490
I. Vốn chủ sở hữu 3,683,475,957,725 4,126,938,642,188 4,233,573,732,490
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 8,852,246,596,491 7,564,111,828,914 6,624,064,539,061