Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 272,459,058,218 314,940,673,352 207,081,084,378 205,099,571,268
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 51,258,665,371 89,266,484,205 50,805,367,536 114,826,685,068
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 129,989 129,989 129,989 129,989
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 150,918,809,386 148,499,779,968 86,275,973,136 14,471,972,261
4. Hàng tồn kho 66,259,843,637 74,491,343,109 69,524,409,129 71,772,799,779
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,021,609,835 2,682,936,081 475,204,588 4,027,984,171
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 177,714,274,878 178,024,858,056 175,507,509,770 169,326,537,463
1. Các khoản phải thu dài hạn 6,414,826,621 6,414,826,621 6,414,826,621 3,225,197,466
2. Tài sản cố định 32,040,075,424 32,269,865,555 31,716,486,109 30,543,182,280
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 228,330,000 401,926,821
5. Đầu tư tài chính dài hạn 107,190,000,000 107,190,000,000 103,000,000,000 103,000,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 31,841,042,833 31,748,239,059 34,376,197,040 32,558,157,717
     Tổng cộng tài sản 450,173,333,096 492,965,531,408 382,588,594,148 374,426,108,731
     I - NỢ PHẢI TRẢ 103,255,682,127 120,646,031,213 85,572,078,488 78,154,923,109
1. Nợ ngắn hạn 96,581,566,857 114,187,288,154 79,152,556,662 74,899,479,068
2. Nợ dài hạn 6,674,115,270 6,458,743,059 6,419,521,826 3,255,444,041
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 346,917,650,969 372,319,500,195 297,016,515,660 296,271,185,622
I. Vốn chủ sở hữu 346,917,650,969 372,319,500,195 297,016,515,660 296,271,185,622
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 450,173,333,096 492,965,531,408 382,588,594,148 374,426,108,731