Kết quả hoạt động kinh doanh / CTCP Dầu thực vật Tân Bình (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2012 2013 2014 2015 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 769,863,130,172 973,968,054,050 761,034,903,626
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 9,160,451,218 8,363,213,884 7,047,825,086
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 760,702,678,954 965,604,840,166 753,987,078,540
   4. Giá vốn hàng bán 716,591,366,165 909,436,210,298 703,043,088,221
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,111,312,789 56,168,629,868 50,943,990,319
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 679,276,087 662,078,313 687,385,225
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 34,739,790,727 33,978,328,967
   9. Chi phí bán hàng 17,878,927,119 17,259,922,291 25,488,162,701
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,309,010,759
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -7,828,128,970 5,592,456,923 6,834,202,084
   12. Thu nhập khác 9,384,012,824 8,201,284,639 5,839,970,757
   13. Chi phí khác 3,155,749,210 137,258,001 2,260,432,458
   14. Lợi nhuận khác 6,228,263,614 8,064,026,638 3,579,538,299
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,599,865,356 13,656,483,561 10,413,740,383
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 684,466,149 3,037,924,776 2,954,936,209
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,284,331,505 10,618,558,785 7,458,804,174
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,284,331,505 10,618,558,785 7,458,804,174
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -315 1,232 788
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 788
   21. Cổ tức