Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Mía đường La Ngà (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2013 2014 2015 2016 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 300,871,995,122 288,728,644,508 251,028,292,376
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 98,900,550
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 300,871,995,122 288,629,743,958 251,028,292,376
   4. Giá vốn hàng bán 282,286,981,787 268,143,716,505 237,016,260,484
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 18,585,013,335 20,486,027,453 14,012,031,892
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,572,750,692 4,469,007,921 2,334,674,250
   7. Chi phí tài chính 5,460,173,568 3,059,308,482 7,019,028,132
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 3,967,051,253 2,949,673,248 4,062,720,760
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 6,269,941,616
   9. Chi phí bán hàng 19,940,871,372 5,865,869,380 3,761,799,050
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 17,378,293,471 20,686,847,445
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -10,513,222,529 -1,348,435,960 -15,120,968,485
   12. Thu nhập khác 164,993,876 306,341,848 57,141,915
   13. Chi phí khác 560,415,102 861,524,671 611,729,767
   14. Lợi nhuận khác -395,421,226 -555,182,823 -554,587,852
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -10,908,643,755 -1,903,618,783 -15,675,556,337
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -10,908,643,755 -1,903,618,783 -15,675,556,337
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -10,908,643,755 -1,903,618,783 -15,675,556,337
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -1,330 -232 -1,912
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -232
   21. Cổ tức