Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Khánh Việt (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2013 2014 2015 2016 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,395,860,847,785
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 37,452,283,302
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,358,408,564,483
   4. Giá vốn hàng bán 6,894,994,201,687
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 463,414,362,796
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 791,375,673
   7. Chi phí tài chính 5,282,519,586
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 221,849,549,708
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 43,073,159,750
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 194,000,509,425
   12. Thu nhập khác 2,178,199,073
   13. Chi phí khác 237,658,495
   14. Lợi nhuận khác 1,940,540,578
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 195,941,050,003
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 40,526,983,203
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 155,414,066,800
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 155,414,066,800
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức