Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 369,967,247,150 385,619,672,962 295,806,973,612 374,419,702,065
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 31,137,212,964 14,595,040,001 37,839,985,405 33,064,793,825
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 255,487,947,752 318,352,027,256 233,777,575,053 295,084,254,236
4. Hàng tồn kho 82,202,936,460 51,623,385,282 22,858,399,679 44,206,393,368
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,139,149,974 1,049,220,423 1,331,013,475 2,064,260,636
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 20,171,864,192 17,296,201,465 19,357,127,962 38,486,326,508
1. Các khoản phải thu dài hạn 2,225,715,641 1,500,043,668 1,752,523,693 1,203,051,700
2. Tài sản cố định 2,135,682,397 1,313,412,180 681,229,833 8,832,968,709
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 7,460,294,820 8,827,577,904 12,950,816,585 24,607,055,233
5. Đầu tư tài chính dài hạn 6,948,806,894 2,524,400,000 654,330,000 654,330,000
6. Tài sản dài hạn khác 1,401,364,440 3,130,767,713 3,318,227,851 3,188,920,866
     Tổng cộng tài sản 390,139,111,342 402,915,874,427 315,164,101,574 412,906,028,573
     I - NỢ PHẢI TRẢ 297,768,535,020 306,720,616,403 214,972,544,025 307,408,451,635
1. Nợ ngắn hạn 297,530,246,743 305,220,616,403 212,298,744,025 300,243,408,272
2. Nợ dài hạn 238,288,277 1,500,000,000 2,673,800,000 7,165,043,363
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 92,370,576,322 96,195,258,024 100,191,557,549 105,497,576,938
I. Vốn chủ sở hữu 92,370,576,322 96,195,258,024 100,191,557,549 105,497,576,938
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 390,139,111,342 402,915,874,427 315,164,101,574 412,906,028,573