Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 40,001,065,819 48,228,722,287 46,098,613,362 33,800,029,385
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40,001,065,819 48,228,722,287 46,098,613,362 33,800,029,385
   4. Giá vốn hàng bán 24,417,542,750 15,186,769,134 -25,948,803,822 18,291,833,296
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,583,523,069 33,041,953,153 72,047,417,184 15,508,196,089
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 5,542,232,578 865,100,470 5,331,767,847 2,039,286,758
   7. Chi phí tài chính 6,370,531,132 2,958,313,932 14,956,190,729 1,293,990,239
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 3,042,232,091 4,884,249,586 -2,455,821,252 670,305,727
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,387,680,098 5,570,991,039 16,955,631,240 6,329,212,635
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,325,312,326 20,493,499,066 47,923,184,314 9,253,974,246
   12. Thu nhập khác 155,806,023 360,000 437,466
   13. Chi phí khác 783,575 67,231
   14. Lợi nhuận khác 155,022,448 360,000 370,235
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,480,334,774 20,493,859,066 47,923,554,549 9,253,974,246
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,148,244,325 4,653,776,025 3,946,028,976 1,876,410,640
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,332,090,449 15,840,083,041 43,977,525,573 7,377,563,606
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 5,332,090,449 15,840,083,041 43,977,525,573 7,377,563,606
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 267 792 2,199 369
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức