Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Dệt May Huế (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 396,286,319,445 545,192,191,242 499,163,434,771 390,183,789,592
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 22,968,689,599 28,273,222,057 27,032,970,396 39,306,396,917
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 43,222,993,245 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 159,045,107,463 224,824,312,724 211,996,845,134 136,401,867,461
4. Hàng tồn kho 164,729,567,021 275,490,648,329 243,563,232,803 198,920,836,828
5. Tài sản ngắn hạn khác 6,319,962,117 11,604,008,132 11,570,386,438 10,554,688,386
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 251,950,155,928 249,235,623,672 223,669,688,336 211,981,750,525
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 216,492,214,527 221,000,056,439 207,656,145,184 190,392,537,121
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 26,014,576,935 11,118,725,413 607,978,539 583,015,939
5. Đầu tư tài chính dài hạn 5,100,805,318 3,419,881,535 3,450,929,337 6,320,459,663
6. Tài sản dài hạn khác 4,342,559,148 13,696,960,285 11,954,635,276 14,685,737,802
     Tổng cộng tài sản 648,236,475,373 794,427,814,914 722,833,123,107 602,165,540,117
     I - NỢ PHẢI TRẢ 430,266,539,828 581,994,993,672 520,699,468,470 407,236,413,514
1. Nợ ngắn hạn 286,117,087,217 425,029,506,564 390,856,275,279 284,608,572,396
2. Nợ dài hạn 144,149,452,611 156,965,487,108 129,843,193,191 122,627,841,118
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 217,969,935,545 212,432,821,242 202,133,654,637 194,929,126,603
I. Vốn chủ sở hữu 217,969,935,545 212,432,821,242 202,133,654,637 194,929,126,603
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 648,236,475,373 794,427,814,914 722,833,123,107 602,165,540,117