Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 449,266,808,575 475,604,864,604 671,423,427,439 652,451,203,036
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 449,266,808,575 475,604,864,604 671,423,427,439 652,451,203,036
   4. Giá vốn hàng bán 307,987,468,765 335,769,570,168 334,864,757,335 312,471,135,599
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 141,279,339,810 139,835,294,436 336,558,670,104 339,980,067,437
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 6,822,989,717 3,805,747,188 11,903,145,105 3,830,501,507
   7. Chi phí tài chính 8,397,435,662 8,904,774,618 9,134,477,216 9,518,676,534
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 8,310,138,182 8,536,118,353 8,894,762,638 9,259,173,721
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 3,435,516,975 4,110,723,435 9,378,224,934 9,500,197,986
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,544,727,648 18,959,297,769 25,957,519,159 23,626,195,427
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 119,595,683,192 119,887,692,672 322,748,043,768 320,165,894,969
   12. Thu nhập khác -827,997,025 615,596,657 1,284,416,637 202,209,291
   13. Chi phí khác 2,370,603,405 234,409,165 98,874,350 50,540,324
   14. Lợi nhuận khác -3,198,600,430 381,187,492 1,185,542,287 151,668,967
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 116,397,082,762 120,268,880,164 323,933,586,055 320,317,563,936
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,714,682,788 19,505,286,522 57,278,923,437 57,635,778,900
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 97,682,399,974 100,763,593,642 266,654,662,618 262,681,785,036
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 15,338,754,292 7,878,699,771 63,168,724,004 62,738,587,863
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 82,343,645,682 92,884,893,871 203,485,938,614 199,943,197,173
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,639 1,841 3,945 3,836
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 1,639 1,841 3,945 3,836
   21. Cổ tức