Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,677,207,817 38,532,201,365 51,171,316,275
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,677,207,817 38,532,201,365 51,171,316,275
   4. Giá vốn hàng bán 23,445,514,260 37,449,839,900 50,073,789,180
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 231,693,557 1,082,361,465 1,097,527,095
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 32,573 1,346 30,231 94,686
   7. Chi phí tài chính 2,049,048,906
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 151,780,566 127,805,661 923,721,314 974,999,809
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,200,796,899 103,889,242 158,670,382 122,621,972
   12. Thu nhập khác
   13. Chi phí khác 5,358,870
   14. Lợi nhuận khác -5,358,870
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,200,796,899 103,889,242 158,670,382 117,263,102
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành -9,571,749 31,734,076 24,524,395
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,200,796,899 113,460,991 126,936,306 92,738,707
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,200,796,899 113,460,991 126,936,306 92,738,707
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -94 05 05 04
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức