Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Everpia (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,181,723,739,129 1,160,524,577,535 1,087,289,632,774 1,107,342,754,577
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 40,350,115,274 56,439,831,928 51,427,020,485 53,214,569,116
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 575,057,000,000 561,477,371,116 536,313,000,000 562,532,170,083
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 174,421,036,618 158,032,968,409 154,753,414,031 149,910,875,552
4. Hàng tồn kho 384,801,174,810 382,233,107,192 339,496,885,103 337,193,961,908
5. Tài sản ngắn hạn khác 7,094,412,427 2,341,298,890 5,299,313,155 4,491,177,918
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 284,165,825,431 276,533,594,587 265,743,449,327 267,983,452,754
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,456,965,434 3,507,801,814 3,189,169,234 1,436,997,641
2. Tài sản cố định 223,571,524,741 214,741,490,704 206,171,418,809 213,367,148,874
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn 8,197,200,000 11,956,200,000 12,367,200,000 9,700,200,000
6. Tài sản dài hạn khác 48,940,135,256 46,328,102,069 44,015,661,284 43,479,106,239
     Tổng cộng tài sản 1,465,889,564,560 1,437,058,172,122 1,353,033,082,101 1,375,326,207,331
     I - NỢ PHẢI TRẢ 569,999,957,173 524,538,584,387 408,705,879,200 427,297,283,200
1. Nợ ngắn hạn 209,814,417,331 192,534,928,048 145,782,019,230 172,254,963,945
2. Nợ dài hạn 360,185,539,842 332,003,656,339 262,923,859,970 255,042,319,255
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 895,889,607,387 912,519,587,735 944,327,202,901 948,028,924,131
I. Vốn chủ sở hữu 895,889,607,387 912,519,587,735 944,327,202,901 948,028,924,131
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,465,889,564,560 1,437,058,172,122 1,353,033,082,101 1,375,326,207,331