Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 7,624,053,149
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 138,003,623
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 464,824,155
4. Hàng tồn kho 6,505,674,332
5. Tài sản ngắn hạn khác 515,551,039
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 93,387,107,719
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 93,167,208,809
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 219,898,910
     Tổng cộng tài sản 101,011,160,868
     I - NỢ PHẢI TRẢ 109,813,690,861
1. Nợ ngắn hạn 71,844,306,861
2. Nợ dài hạn 37,969,384,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU -8,802,529,993
I. Vốn chủ sở hữu -8,802,529,993
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 101,011,160,868