Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,132,517,959,104 3,919,746,836,288 2,753,446,774,188
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 135,709,894,555 133,874,092,905 130,633,623,418
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 264,000,000,000 264,470,000,000 246,312,853,108
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 3,251,947,614,802 3,061,360,457,401 1,945,396,020,947
4. Hàng tồn kho 465,248,389,718 440,508,736,957 413,123,409,199
5. Tài sản ngắn hạn khác 15,612,060,029 19,533,549,025 17,980,867,516
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 4,643,541,018,421 4,893,953,564,086 5,597,819,228,642
1. Các khoản phải thu dài hạn 881,826,733,809 1,065,806,092,299 1,818,236,854,876
2. Tài sản cố định 2,894,521,465,456 2,904,402,718,219 2,865,552,404,525
3. Bất động sản đầu tư 113,995,914,518 113,392,322,780 100,472,376,759
4. Tài sản dở dang dài hạn 479,505,339,181 577,918,074,007 500,224,178,374
5. Đầu tư tài chính dài hạn 7,040,794,064 7,141,341,556 7,014,618,264
6. Tài sản dài hạn khác 266,650,771,393 225,293,015,225 306,318,795,844
     Tổng cộng tài sản 8,776,058,977,525 8,813,700,400,374 8,351,266,002,830
     I - NỢ PHẢI TRẢ 5,197,144,511,830 5,275,588,745,029 5,178,610,075,066
1. Nợ ngắn hạn 2,629,758,866,938 2,863,049,983,893 2,761,291,966,739
2. Nợ dài hạn 2,567,385,644,892 2,412,538,761,136 2,417,318,108,327
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,578,914,465,695 3,538,111,655,345 3,172,655,927,764
I. Vốn chủ sở hữu 3,578,026,287,417 3,537,023,395,884 3,171,567,668,303
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 888,178,278 1,088,259,461 1,088,259,461
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 8,776,058,977,525 8,813,700,400,374 8,351,266,002,830