Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 136,952,767,550 464,043,827,062 182,483,293,415 209,907,272,683
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 464,043,827,062 182,483,293,415
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 136,952,767,550 464,043,827,062 182,483,293,415 209,907,272,683
   4. Giá vốn hàng bán 132,626,145,322 451,396,658,830 182,300,758,119 205,537,936,621
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4,326,622,228 12,647,168,232 182,535,296 4,369,336,062
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 923,485 19,666,908 962,021 2,080,364
   7. Chi phí tài chính 2,723,448,137 2,519,167,376 36,752,573,912 1,843,260,623
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 2,624,319,040 2,506,326,907 2,424,411,503 1,842,163,637
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,064,452,138 750,286,804 1,872,973,374 577,048,553
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 287,726,468 2,481,444,880 1,836,535,788 1,826,271,412
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 251,918,970 6,915,936,080 -40,278,585,757 124,835,838
   12. Thu nhập khác 652,350,916 -8,263,926 800,000,001
   13. Chi phí khác 656,378,805 150,365,689 16,211,484,519 847,817,675
   14. Lợi nhuận khác -4,027,889 -150,365,689 -16,219,748,445 -47,817,674
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 247,891,081 6,765,570,391 -56,498,334,202 77,018,164
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 37,751,872 1,364,940,422 -1,487,257,255
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 210,139,209 5,400,629,969 -55,011,076,947 77,018,164
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 210,139,209 5,400,629,969 -55,011,076,947 77,018,164
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức