Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 23,294,128,305 2,367,489,627 7,287,954,578 26,836,620,734
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 409,987,945 473,538,048 5,658,880 542,252,730
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 22,884,140,360 1,893,951,579 7,282,295,698 26,294,368,004
   4. Giá vốn hàng bán 17,246,705,827 -9,393,894 5,118,062,622 19,868,906,178
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5,637,434,533 1,903,345,473 2,164,233,076 6,425,461,826
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 266,103,727 1,636,411,308 1,184,498,643 934,481,793
   7. Chi phí tài chính -164,778,865 608,807,897 633,095,129 262,869,858
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 5,614,828
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 1,841,349,910 516,060,661 610,194,882 1,896,762,882
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,059,484,549 2,194,591,289 1,432,276,243 2,487,857,583
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,167,482,666 220,296,934 673,165,465 2,712,453,296
   12. Thu nhập khác 10,210,909
   13. Chi phí khác
   14. Lợi nhuận khác 10,210,909
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,167,482,666 230,507,843 673,165,465 2,712,453,296
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 111,922,097 30,801,098 140,933,093 537,985,019
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,055,560,569 199,706,745 532,232,372 2,174,468,277
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2,055,560,569 199,706,745 532,232,372 2,174,468,277
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức