Báo cáo tài chính / CTCP Chế tạo máy Vinacomin (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 328,281,564,867 335,916,989,088 358,980,540,892 422,057,154,602
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,894,920,263 3,353,263,105 2,214,510,706 1,955,366,791
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 207,970,660,431 172,772,496,767 201,383,546,258 217,966,239,072
4. Hàng tồn kho 115,109,107,589 154,001,204,075 147,094,938,080 195,229,874,520
5. Tài sản ngắn hạn khác 3,306,876,584 5,790,025,141 8,287,545,848 6,905,674,219
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 177,794,475,305 169,579,735,332 190,193,162,214 180,404,557,876
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 168,752,832,278 160,675,059,073 170,415,377,929 164,096,976,550
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 415,000,000 162,377,923
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 9,041,643,027 8,489,676,259 19,615,406,362 16,307,581,326
     Tổng cộng tài sản 506,076,040,172 505,496,724,420 549,173,703,106 602,461,712,478
     I - NỢ PHẢI TRẢ 444,638,873,411 446,366,478,727 487,244,058,657 538,205,609,690
1. Nợ ngắn hạn 423,312,813,822 425,959,677,507 459,999,383,806 513,673,061,208
2. Nợ dài hạn 21,326,059,589 20,406,801,220 27,244,674,851 24,532,548,482
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 61,437,166,761 59,130,245,693 61,929,644,449 64,256,102,788
I. Vốn chủ sở hữu 60,812,166,761 58,505,245,693 61,304,644,449 63,648,209,515
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác 625,000,000 625,000,000 625,000,000 607,893,273
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 506,076,040,172 505,496,724,420 549,173,703,106 602,461,712,478