Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2013 2014 2015 2016 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 210,848,805,786 33,845,911,046 214,814,768,175
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 210,848,805,786 33,845,911,046 214,814,768,175
   4. Giá vốn hàng bán 193,048,982,505 77,821,237,451 252,503,313,291
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 17,799,823,281 -43,975,326,405 -37,688,545,116
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 357,456,818 2,320,244,424 3,636,877,758
   7. Chi phí tài chính 15,005,050,402 7,028,831,649 5,254,959,378
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 15,748,456,440 12,962,462,742 4,884,371,378
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 8,532,050,005 9,722,938,901
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,508,756,390
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -5,379,820,308 -58,406,852,531 -54,815,383,126
   12. Thu nhập khác 6,615,904,874 976,811,918 1,289,258,065
   13. Chi phí khác 599,946,520 236,255,999 13,656,009,363
   14. Lợi nhuận khác 6,015,958,354 740,555,919 -12,366,751,298
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 636,138,046 -57,666,296,612 -67,182,134,424
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 135,290,011
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -15,115,192,578
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 500,848,034 -57,666,296,612 -52,066,941,846
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 500,848,034 -57,666,296,612 -52,066,941,846
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 73 -9,075 -10,690
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức