Kết quả hoạt động kinh doanh / Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 - CTCP (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2014 Quý 3-2014 Quý 4-2014 Quý 1-2015 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,431,068,775,876 970,598,000,053
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,431,068,775,876 970,598,000,053
   4. Giá vốn hàng bán 2,292,584,463,016 909,865,412,364
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 138,484,312,860 60,732,587,689
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 17,573,513,970 17,739,896,573
   7. Chi phí tài chính 22,476,802,642 7,622,302,338
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 10,306,483,659 4,324,266,030
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 14,689,659
   9. Chi phí bán hàng 85,167,101,484 14,520,000
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 50,617,065,751
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 48,399,233,045 20,218,596,173
   12. Thu nhập khác 23,677,251,924 14,256,364,891
   13. Chi phí khác 17,026,130,945 14,001,999,524
   14. Lợi nhuận khác 6,651,120,979 254,365,367
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 55,050,354,024 20,472,961,540
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 12,242,525,194 3,964,979,189
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 42,807,828,830 16,507,982,351
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,632,099,162 1,729,094,599
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 38,175,729,668 14,778,887,752
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 211
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức