Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,968,858,939,061 4,469,176,692,952 2,515,743,704,301 3,105,759,143,496
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 26,703,008,938 29,063,021,573 27,845,308,624 38,337,531,240
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,942,155,930,123 4,440,113,671,379 2,487,898,395,677 3,067,421,612,256
   4. Giá vốn hàng bán 2,696,340,108,808 4,160,524,963,014 2,309,806,232,769 2,756,498,131,263
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 245,815,821,315 279,588,708,365 178,092,162,908 310,923,480,993
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 16,445,695,322 15,830,762,872 12,930,619,577 9,676,141,143
   7. Chi phí tài chính 53,863,520,073 61,747,396,176 45,020,494,143 64,215,431,622
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 26,753,825,901 19,604,806,076 19,535,465,791 27,418,913,289
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 61,286,643,755 51,153,366,788 50,100,300,655 68,823,026,654
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 31,962,231,838 50,682,291,954 27,134,096,224 54,206,938,128
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 115,149,120,971 131,836,416,319 68,767,891,463 133,354,225,732
   12. Thu nhập khác 2,157,004,315 2,291,291,885 2,007,011,842 3,761,086,872
   13. Chi phí khác 1,655,808 1,089,369,807 490,246,156 29,147,056
   14. Lợi nhuận khác 2,155,348,507 1,201,922,078 1,516,765,686 3,731,939,816
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 117,304,469,478 133,038,338,397 70,284,657,149 137,086,165,548
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,650,457,224 19,089,667,050 20,288,845,330 35,499,199,997
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,741,834,898 6,022,828,271 -6,101,075,777 -7,980,633,345
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 90,912,177,356 107,925,843,076 56,096,887,596 109,567,598,896
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 90,912,177,356 107,925,843,076 56,096,887,596 109,567,598,896
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức