Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,923,752,076 9,299,448,439 2,958,772,332 4,192,109,763
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10,923,752,076 9,299,448,439 2,958,772,332 4,192,109,763
   4. Giá vốn hàng bán 8,988,787,788 8,939,054,684 5,752,359,424 6,148,285,155
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,934,964,288 360,393,755 -2,793,587,092 -1,956,175,392
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 131,647,279 81,398,185 182,437,384 55,681,215
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 706,293,062 776,899,068 349,324,615 287,515,341
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,506,321,145 1,455,498,206 1,345,791,858 1,164,954,330
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -146,002,640 -1,790,605,334 -4,306,266,181 -3,352,963,848
   12. Thu nhập khác 14,197,053 82,203,636 20,478,273
   13. Chi phí khác 90,405,758 270,701
   14. Lợi nhuận khác -76,208,705 82,203,636 20,478,273 -270,701
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -222,211,345 -1,708,401,698 -4,285,787,908 -3,353,234,549
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -222,211,345 -1,708,401,698 -4,285,787,908 -3,353,234,549
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -222,211,345 -1,708,401,698 -4,285,787,908 -3,353,234,549
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -38 -295 -739 -578
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -38 -295 -739 -578
   21. Cổ tức