Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2017 2018 2019 2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 98,120,928,021 97,587,604,545 116,895,775,175 155,209,786,393
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5,718,054,001 6,084,816,802 8,294,851,177 10,497,326,418
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 92,402,874,020 91,502,787,743 108,600,923,998 144,712,459,975
   4. Giá vốn hàng bán 59,361,877,313 59,143,177,384 70,371,458,172 86,018,637,472
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 33,040,996,707 32,359,610,359 38,229,465,826 58,693,822,503
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 2,924,198,159 1,033,686,830 1,313,285,768 486,590,004
   7. Chi phí tài chính -95,239,842 426,638,976 60,710,181 278,714,782
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 730,986,564 59,863,014 275,616,437
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 8,362,412,966 6,386,072,717 6,561,298,532 15,700,794,960
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,184,135,760 13,330,633,786 14,968,250,216 19,026,544,667
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15,513,885,982 13,249,951,710 17,952,492,665 24,174,358,098
   12. Thu nhập khác 89,374,040 153,887,903 4,392,305,519 5,160,521,221
   13. Chi phí khác 203,051,277 628,790,043 501,291,472 391,733,782
   14. Lợi nhuận khác -113,677,237 -474,902,140 3,891,014,047 4,768,787,439
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15,400,208,745 12,775,049,570 21,843,506,712 28,943,145,537
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,183,498,293 2,663,317,321 4,458,121,117 3,355,875,162
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14,216,710,452 10,111,732,249 17,385,385,595 25,587,270,375
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 14,216,710,452 10,111,732,249 17,385,385,595 25,587,270,375
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,078 1,478 2,542 3,284
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 2,078 1,478 2,542 3,284
   21. Cổ tức