MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 
 
 
 
   
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý ImgEC Quý ForEC Quý SStyle Quý Chart Tăng trưởng
1- Thu phí bảo hiểm gốc false
2- Thu phí nhận tái bảo hiểm false
3- Các khoản giảm trừ false
- Phí nhượng tái bảo hiểm false
- Giảm phí bảo hiểm false
- Hoàn phí bảo hiểm false
- Hoàn phí nhận tái bảo hiểm false
- Các khoản giảm trừ khác false
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toán học false
5. Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm false
6. Thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
- Thu nhận tái bảo hiểm false
- Thu nhượng tái bảo hiểm false
- Thu khác (Giám định, đại lý...) false
7. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
8. Chi bồi thường Bảo hiểm gốc, trả tiền bảo hiểm false
9. Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm false
10. Các khoản giảm trừ false
- Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm false
- Thu đòi người thứ ba bồi hoàn false
- Thu hàng đã xử lý bồi thường 100% false
11. Bồi thường thuộc phần trách nhiệm giữ lại false
12. Chi bồi thường từ dự phòng dao động lớn false
13. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường false
14. Số trích dự phòng dao động lớn trong năm false
15. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
- Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc false
+ Chi hoa hồng false
+ Chi giám định tổn thất false
+ Chi đòi người thứ 3 false
+ Chi xử lý hàng bồi thường 100% false
+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm false
+ Chi đề phòng hạn chế rủi ro, tổn thất false
+ Chi khác false
- Chi khác hoạt động kinh doanh nhận tái bảo hiểm false
+ Chi hoa hồng false
+ Chi đánh giá rủi ro của đối tượng bảo hiểm false
+ Chi khác false
- Chi hoạt động nhượng tái bảo hiểm false
- Chi Phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác false
16. Dự phòng thuế nhà thầu nước ngoài false
17. Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
18. Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
19. Tăng (giảm) lợi nhuận do chênh lệch tỉ giá false
20. Chi phí bán hàng false
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp false
22. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm false
23. Doanh thu hoạt động tài chính false
24. Chi hoạt động tài chính false
25. Lợi nhuận hoạt động tài chính false
26. Thu nhập hoạt động khác false
27. Chi phí hoạt động khác false
28. Lợi nhuận hoạt động khác false
29. Tổng lợi nhuận kế toán false
30. Các khoản điều chỉnh tăng (giảm) lợi nhuận để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN false
31. Tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp false
32. Dự phòng đảm bảo cân đối false
33. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp false
34. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp false
35. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp false
36. Lợi ích cổ đông thiểu số false
37. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ false
Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết false
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành false
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại false
Lãi cơ bản trên cổ phiếu false
Lãi suy giản trên cổ phiếu false
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.