MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/04/2022, 16:59
PVR

 Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: PVR 1.6 +0.2(+14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVR: 19.4.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05 hoặc tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam
(thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2021 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2022 Công ty PVR;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định và sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PVR: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
PVR: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
PVR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán
PVR: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)
PVR: Giải trình về việc kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2021
PVR: CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 750.000 CP
PVR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PVR: CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 525.000 CP
PVR: CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 595.000 CP
PVR: CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 665.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.