MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/11/2022, 01:54
ATG

 Công ty Cổ phần An Trường An (UpCOM)

Giá hiện tại: ATG 1.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ATG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 
File đính kèm:

1.ATG_2022.11.7_07d1843_Quy_che_noi_bo_Quan_tri_Cong_ty.pdf

2.ATG_2022.11.7_085827e_To_trinh_so_04.2022.TTrDHDCD.ATG_Ban_hanh_Quy_che_hoat_dong_HDQT_BKS.pdf

3.ATG_2022.11.7_09e392a_To_trinh_so_03.2022.TTrDHDCD.ATG_Sua_doi_bo_sung_Dieu_le_Quy_che_noi_bo_Quan_tri.pdf

4.ATG_2022.11.7_1438878_Quy_che_hoat_dong_Ban_kiem_soat.pdf

5.ATG_2022.11.7_1be36c4_To_trinh_so_05.2022.TTrDHDCD.ATG_Thong_qua_Quy_che_Bau_va_Danh_sach_ung_cu_thanh_vien_HDQT_BKS_.pdf

6.ATG_2022.11.7_2145132_Bao_cao_hoat_dong_HDQT_nam_2021_ke_hoach_nam_2022.pdf

7.ATG_2022.11.7_22882b5_Nghi_quyet_DHCD_TN_2022__ATG.pdf

8.ATG_2022.11.7_3864064_Bao_cao_Ban_kiem_soat_2020.pdf

9.ATG_2022.11.7_50d3e69_Quy_che_To_chuc_DHDCD_TN_2022.pdf

10.ATG_2022.11.7_5751375_To_trinh_so_01.2022.TTrDHDCD.ATG.pdf

11.ATG_2022.11.7_7424d68_Dieu_le_sua_doi_CTCP_An_Truong_An.pdf

12.ATG_2022.11.7_8eab54b_Bao_cao_Tong_ket_HD_SXKD_2020.pdf

13.ATG_2022.11.7_9179da6_Quy_che_Bau_cu_thanh_vien_HDQT_BKS_2022.pdf

14.ATG_2022.11.7_b13a4ce_To_trinh_so_06.2022.TTrDHDCD.ATG_Uy_quyen_hdqt_phe_duyet_cac_noi_dung_khac_thuoc_tham_quyen_DHCD.pdf

15.ATG_2022.11.7_dcc995d_Bien_ban_hop_DHCD_TN_2022__ATG.pdf

16.ATG_2022.11.7_de4c549_To_trinh_thong_qua_cac_noi_dung_cua_DHDCD_TN_2021.pdf

17.ATG_2022.11.7_eb1e895_Bao_cao_Ban_Kiem_soat_nam_2021_ke_hoach_nam_2022.pdf

18.ATG_2022.11.7_ef87765_Quy_che_hoat_dong_HDQT.pdf

19.ATG_2022.11.7_f3affe4_To_trinh_so_02.2022.TTrDHDCD.ATG_Thay_doi_dia_diem_tru_so.pdf

20.ATG_2022.11.7_f45ec7b_Bao_cao_HDQT_2020.pdf

21.ATG_2022.11.7_f595dd7_Bao_cao_hoat_dong_SXKD_nam_2021_ke_hoach_nam_2022.pdf


 

Theo HNX

Các tin khác
ATG: Bổ nhiệm ông Trần Thiên Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 31/10/2022
ATG: Hủy danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: 3.10.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: Giải trình liên quan đến BCTC bán niên năm 2022
ATG: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
ATG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
ATG: Thông báo hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
ATG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ATG: 2.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.