MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 10/04/2017, 07:21
VGL

 CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (UpCOM)

Giá hiện tại: VGL 25.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VGL: 19.4.2017, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2017
3. Lý do và mục đích: 
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm Văn Thuận, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp:  Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2021;
 Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát;
 Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 đã kiểm toán;
 Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT;
 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
 Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
          - Nội dung họp:  Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2016 kế hoạch tiền lương năm 2017;
 Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2017;
 Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. Mức thù lao HĐQT năm 2017;
 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2017-2021).

Theo HNX

Các tin khác
VGL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VGL: Báo cáo thường niên 2016
VGL: 15/08/2016, ngày giao dịch đầu tiên đăng ký 9.325.155 cp
VGL: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 9.325.155 cp
VGL: Bản công bố thông tin của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.