MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/04/2022, 02:40
VC3

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX)

Giá hiện tại: VC3 28.9 -0.6(-2.03%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VC3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 
File đính kèm:

1.VC3_2022.4.20_067f5bb_17.__To_trinh_Uy_quyen_cho_HDQT_QD_mot_so_noi_dung_thuoc_tham_quyen_DHDCD_0001_signed.pdf

2.VC3_2022.4.20_1773cd7_BB_DHDCD_nam_2022_0001_signed.pdf

3.VC3_2022.4.20_2525d30_07._To_trinh_thong_qua_bao_cao_tai_chinh_da_kiem_toan_nam_2021_0001_signed.pdf

4.VC3_2022.4.20_29f2fcf_11._Bao_cao_tinh_hinh_su_dung_von_thu_duoc_tu_dot_chao_ban_co_phieu_ra_cong_chung_0001_signed.pdf

5.VC3_2022.4.20_2b39878_21._To_trinh_bau_thanh_vien_HDQT_BKS_0001_signed.pdf

6.VC3_2022.4.20_33ea245_08._To_trinh_thong_qua_phuong_an_phan_phoi_loi_nhuan_nam_2021_0001_signed.pdf

7.VC3_2022.4.20_347f39e_09._To_trinh_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2022_0001_signed.pdf

8.VC3_2022.4.20_557295f_19._To_trinh_thong_qua_ke_hoach_dau_tu_DA_To_hop_thwong_mai_dich_vu_va_nha_o_Dong_Hoi_0001_signed.pdf

9.VC3_2022.4.20_83fe75f_06_Bao_cao_cua_Ban_Kiem_soat_0001_signed.pdf

10.VC3_2022.4.20_89bef28_10._To_trinh_thong_qua_phuong_an_phat_hanh_co_phieu_chi_tra_co_tuc_nam_2021_0001_signed.pdf

11.VC3_2022.4.20_9f4a033_18._To_trinh_Thong_qua_viec_su_dung_tai_san_cua_Cong_ty_lam_tai_san_dam_bao_cho_ben_thu_ba_0001_signed.pdf

12.VC3_2022.4.20_a5fc5e5_13._To_trinh_phuong_an_chi_tra_thu_lao_cho_HDQT_BKS_nam_2022_0001_signed.pdf

13.VC3_2022.4.20_a60742d_Nghi_quyet_DHDCD_nam_2022_0001_signed.pdf

14.VC3_2022.4.20_b168c66_14._To_trinh_lua_chon_don_vi_kiem_toan_cho_nam_tai_chinh_2022_0001_signed.pdf

15.VC3_2022.4.20_b9c7ad5_12._Bao_cao_chi_tra_thu_lao_cho_HDQT_va_BKS_nam_2021_0001_signed_1.pdf

16.VC3_2022.4.20_b9f8e31_So_298_Cong_bo_thong_tin_NQ_BB_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_nam_2022_0001_signed.pdf

17.VC3_2022.4.20_cc9efc0_16._To_trinh_Uy_quyen_cho_HDQT_tiep_tuc_trien_khai_ca_DA_dang_thuc_hien_va_phe_duyet_dau_tu_hoac_hop_tac_KD_dau_tu_moi_cac_DA_0001_signed.pdf

18.VC3_2022.4.20_ee64bdd_15._To_trinh_thong_qua_phuong_an_phat_hanh_trai_phieu_0001_signed.pdf

19.VC3_2022.4.20_f4d17f5_04._Bao_cao_hoat_dong_cua_HDQT_0001_signed.pdf

20.VC3_2022.4.20_f67830c_05._Bao_cao_Hoat_dong_cua_Ban_Tong_Giam_doc_0001_signed_1.pdf

21.VC3_2022.4.20_ff4c049_20._To_trinh_thong_qua_dieu_chinh_Tong_muc_dau_tu_du_kien_cua_DA_Bao_Ninh_2_0001_signed.pdf


Theo HNX

Các tin khác
VC3: Nghị quyết HĐQT V/V sửa đổi bổ sung Nghị quyết ngày 4/4/2022
VC3: Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027
VC3: Bổ nhiệm ông Kiều Xuân Nam giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
Tập đoàn Nam Mê Kông (VC3) triển khai chào bán 33 triệu cổ phiếu, muốn tăng VĐL thêm 50%
VC3: Nghị quyết HĐQT triển khai chào bán cp ra công chúng
VC3: Giải trình LNST thay đổi so với cùng kỳ năm trước và thay đổi trước với sau khi kiểm toán BCTC
VC3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VC3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VC3: 14.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VC3: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.