TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/05/2015, 14:12
SCB

 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (OTC)

SCB: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015

 • Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn;
 • Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn ngày 26/04/2015,


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2014, định hướng tái cơ cấu giai đoạn 2015-2019 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,95% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 2: Thông qua Dự thảo báo cáo hoạt động hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và định hướng công tác quản trị năm 2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,97% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 3: Thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,98% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 30/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2015 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,94% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo nội dung Tờ trình số 31/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2015 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,71% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 6: Phê duyệt tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 1,5% tổng chi phí quản lý, hoạt động năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 32/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2014 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và điều chỉnh mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho phù hợp nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất và có báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,86% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 7: Phê duyệt kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 21/TT-SCB-BKS.15 ngày 13/04/2015 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,91% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 33/TT-SCB-HĐQT.15 ngày 13/04/2014 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

 • Quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB; quyết định sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS.
 • Quyết định việc thành lập công ty con để thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật khi SCB có nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn đầu tư tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư, mua, bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 • Lựa chọn, đàm phán các điều kiện liên quan đến việc hợp tác, ký kết thỏa thuận/hợp đồng hợp tác với đối tác chiến lược trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho SCB phát triển mạnh hơn, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực hoạt động cho những năm sau.
 • Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Ngân hàng ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Cổ đông lớn, Người có liên quan của Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, Cổ đông lớn của Ngân hàng; Công ty con, Công ty liên kết của Ngân hàng;
 • Quyết định việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
 • Quyết định điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động; điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động SCB phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và đăng ký Điều lệ tại các Cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.
 • Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SCB.
 • Xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa đề án/phương án tái cơ cấu SCB theo yêu cầu, định hướng của NHNN và Chính phủ.

Việc ủy quyền trên đây chỉ có hiệu lực giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 99,96% tổng số phiếu biểu quyết

Điều 9: Đại hội công nhận trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với Ông HENRY SUN KAZIANG.

Tỷ lệ phiếu bầu : 99,93% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhất trí thông qua tại phiên họp ngày 26/04/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2015.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ nhân viên và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


SCB

Các tin khác
SCB: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ngân hàng SCB: Năm 2014 nợ xấu giảm còn 0,5%, LNTT đạt 121,5 tỷ đồng
​Bắt tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trường Sơn
Một đại diện cổ đông lớn tại ngân hàng SCB rút khỏi HĐQT
Ngân hàng TMCP Sài Gòn được bổ sung hoạt động đại lý bảo hiểm
4 Công ty chứng khoán, 1 Ngân hàng bất ngờ cùng bị cảnh cáo vì lỗi giao dịch chứng khoán
Ngân hàng SCB lãi 123 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm
Ngân hàng SCB có Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới
[Trực tiếp] ĐHCĐ ngân hàng SCB: Chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT bất ngờ từ nhiệm
Năm 2013: Ngân hàng SCB đạt 60 tỷ đồng LNTT, đã tất toán xong dư nợ vàng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.