tin mới

NKIDCTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm
Website

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát