MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/06/2021, 16:37
BSG

 Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: BSG 11.2 +0.1(+0.9%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
File đính kèm:

1.BSG_2021.5.28_06cd178_7.__BSGTo_trinh_Du_thao_Quy_che_hoat_dong_cua_BKS.pdf

2.BSG_2021.5.28_0b261e2_BSG_Du_thao_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_nam_2021.pdf

3.BSG_2021.5.28_2ab2dda_1e.__BSG_Mau_So_yeu_ly_lich_HDQT_nhiem_ky_II.pdf

4.BSG_2021.5.28_3a9f094_1.__BSGThong_bao_hop_DHDCD_thuong_nien_2021.pdf

5.BSG_2021.5.28_48b9a44_9.__BSGQuy_che_de_cu_ung_cu_va_bau_cu_thanh_vien_HDQT_BKS_nhiem_ky_II.pdf

6.BSG_2021.5.28_6477a60_7.1__BSGDu_thao_Quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_BKS.pdf

7.BSG_2021.5.28_6e7ffc1_5.__BSGTo_trinh_cua_HDQT_ve_cac_noi_dung_trinh_DHDCD_thuong_nien_2021.pdf

8.BSG_2021.5.28_7826ae1_1d.__BSG_Mau_Don_xin_ung_cu__de_cu_thanh_vien_HDQT_nhiem_ky_II.pdf

9.BSG_2021.5.28_7c897ef_1b.__BSG_Mau_Thu_xac_nhan_tham_du.pdf

10.BSG_2021.5.28_8daf077_6.__BSGBao_cao_cua_BKS_ket_qua_hoat_dong_nam_2020_va_ke_hoach_hoat_dong_nam_2021.pdf

11.BSG_2021.5.28_a9b849a_2.__BSGQuy_che_lam_viec_va_bieu_quyet_tai_DHDCD_thuong_nien_2021.pdf

12.BSG_2021.5.28_addcdff_10.__BSGTo_trinh_mien_nhiem_thanh_vien_HDQTBKS_nhiem_ky_I_va_bau_thanh_vien_HDQTBKS_nhiem_ky_II.pdf

13.BSG_2021.5.28_b0f7482_4.__BSGBao_cao_cua_HDQT_ve_ket_qua_hoat_dong_nam_2020_va_ke_hoach_hoat_dong_nam_2021.pdf

14.BSG_2021.5.28_bece012_1c.__BSG_Mau_Giay_uy_quyen.pdf

15.BSG_2021.5.28_c4b2201_5.1__BSGDu_thao_sua_doi_bo_sung_Dieu_le_to_chuc_va_hoat_dong_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf

16.BSG_2021.5.28_cc86df9_5.2__BSGDu_thao_sua_doi_bo_sung_Quy_che_noi_bo_ve_quan_tri_Cong_ty_CP_Xe_khach_Sai_Gon.pdf

17.BSG_2021.5.28_e373921_1d.__BSG_Mau_Don_xin_ung_cu__de_cu_thanh_vien_BKS_nhiem_ky_II.pdf

18.BSG_2021.5.28_e5baf29_1e.__BSG_Mau_So_yeu_ly_lich_BKS_nhiem_ky_II.pdf

19.BSG_2021.5.28_ee989d8_3.__BSGChuong_trinh_DHDCD_thuong_nien_nam_2021.pdf

20.BSG_2021.5.28_f34cdb4_8.__BSGTo_trinh_lua_chon_cong_ty_kiem_toan_BCTC_nam_2021.pdf

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BSG: Ông Nguyễn Tuấn Việt - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 202.900 CP
BSG: Bổ nhiệm ông Bùi Đức Thọ giữ chức Phó TGĐ từ 02/05/2021
BSG: Bổ nhiệm ông Lê Phan Minh Hiếu giữ chức Phụ trách quản trị từ 23/03/2021
BSG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
BSG: 17.5.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BSG: TTLKCKVN - Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền
BSG: Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hòa giữ chức người công bố thông tin từ 01/04/2021
BSG: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020
BSG: 12.3.2021, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.