Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 683,981,960,172 1,832,408,801,028 1,679,137,000,040 1,875,205,257,002
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 88,215,359,633 773,683,537,280 191,773,514,674 133,451,200,682
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 77,981,583,486 471,400,604,246 919,612,503,487 798,931,062,799
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 385,773,305,169 438,279,066,987 371,974,003,824 693,549,416,568
4. Hàng tồn kho 93,006,877,238 111,969,829,429 135,792,403,756 192,300,103,505
5. Tài sản ngắn hạn khác 39,004,834,646 37,075,763,086 59,984,574,299 56,973,473,448
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 307,923,798,907 190,631,827,853 279,863,319,493 243,895,550,256
1. Các khoản phải thu dài hạn 48,751,549,999 29,844,103,014 30,333,705,576 30,648,362,981
2. Tài sản cố định 19,544,398,730 27,679,994,689 29,757,063,003 44,421,845,941
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 115,475,000 189,949,000 160,350,000
5. Đầu tư tài chính dài hạn 13,886,058,401 25,156,058,401 71,559,921,334 63,828,000,000
6. Tài sản dài hạn khác 225,626,316,777 107,761,722,749 148,052,279,580 104,997,341,334
     Tổng cộng tài sản 991,905,759,079 2,023,040,628,881 1,959,000,319,533 2,119,100,807,258
     I - NỢ PHẢI TRẢ 602,732,227,529 468,349,567,419 373,940,358,427 553,254,486,959
1. Nợ ngắn hạn 572,732,227,529 468,349,567,419 373,940,358,427 553,254,486,959
2. Nợ dài hạn 30,000,000,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 389,173,531,550 1,554,691,061,462 1,585,059,961,106 1,565,846,320,299
I. Vốn chủ sở hữu 389,173,531,550 1,554,691,061,462 1,585,059,961,106 1,565,846,320,299
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 991,905,759,079 2,023,040,628,881 1,959,000,319,533 2,119,100,807,258