Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Thành An 77 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,110,964,954 26,622,488,539 3,082,261,617 1,973,505,642
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,110,964,954 26,622,488,539 3,082,261,617 1,973,505,642
   4. Giá vốn hàng bán 43,013,259,752 26,503,640,636 11,391,297,540 9,755,885,927
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,097,705,202 118,847,903 -8,309,035,923 -7,782,380,285
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 4,802,875 159,374,168 5,438,208 565,558
   7. Chi phí tài chính 243,562,868 62,525,635
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 222,547,588 57,026,659
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 40,374,560 67,800,000 7,789,419
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,720,614,352 2,067,778,362 1,518,681,345 1,561,365,089
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,902,043,703 -1,919,881,926 -9,830,068,479 -9,343,179,816
   12. Thu nhập khác 316,249,727 49,664,900 444,779,421 27,272,728
   13. Chi phí khác 61,858,507 595,947,014 325,732,957
   14. Lợi nhuận khác 316,249,727 -12,193,607 -151,167,593 -298,460,229
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -1,585,793,976 -1,932,075,533 -9,981,236,072 -9,641,640,045
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -1,585,793,976 -1,932,075,533 -9,981,236,072 -9,641,640,045
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -1,585,793,976 -1,932,075,533 -9,981,236,072 -9,641,640,045
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -332,708 -7,191
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức