Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 121,611,884,786 140,760,080,886 132,706,376,258 169,204,717,463
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,788,363,725 23,671,505,612 19,462,237,844 80,960,382,085
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 20,829,585,333 42,441,796,683 38,831,448,964 24,675,488,573
4. Hàng tồn kho 85,891,846,435 73,373,095,456 72,707,357,473 62,250,833,031
5. Tài sản ngắn hạn khác 1,102,089,293 1,273,683,135 1,705,331,977 1,318,013,774
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 701,396,746,589 692,109,578,076 680,952,953,854 662,735,063,767
1. Các khoản phải thu dài hạn 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2. Tài sản cố định 628,713,716,307 617,081,268,950 600,403,195,073 579,265,219,304
3. Bất động sản đầu tư 6,595,975,362
4. Tài sản dở dang dài hạn 244,657,245 3,545,142,134 3,036,505,770
5. Đầu tư tài chính dài hạn 55,208,590,130 54,774,979,499 55,965,089,421 52,803,192,128
6. Tài sản dài hạn khác 17,226,782,907 20,250,329,627 21,036,527,226 21,031,171,203
     Tổng cộng tài sản 823,008,631,375 832,869,658,962 813,659,330,112 831,939,781,230
     I - NỢ PHẢI TRẢ 278,779,025,638 303,538,032,645 255,132,527,562 235,318,750,332
1. Nợ ngắn hạn 274,351,681,239 296,354,903,574 248,144,739,415 228,498,570,711
2. Nợ dài hạn 4,427,344,399 7,183,129,071 6,987,788,147 6,820,179,621
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 544,229,605,737 529,331,626,317 558,526,802,550 596,621,030,898
I. Vốn chủ sở hữu 544,229,605,737 529,331,626,317 558,526,802,550 596,621,030,898
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 823,008,631,375 832,869,658,962 813,659,330,112 831,939,781,230