Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 276,406,711,690 291,882,178,135 306,607,967,778 309,488,018,528
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,805,235,365 9,333,317,623 16,863,948,714 7,968,092,716
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 220,323,000,000 232,323,000,000 241,723,000,000 286,523,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 47,138,167,766 50,086,402,334 45,414,442,858 14,869,518,472
4. Hàng tồn kho 54,533,200 42,185,000 117,589,272 79,591,091
5. Tài sản ngắn hạn khác 85,775,359 97,273,178 2,488,986,934 47,816,249
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 20,791,074,779 20,230,409,436 21,762,092,481 22,475,496,472
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 17,731,069,018 17,032,476,036 20,721,193,391 21,564,576,899
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 2,525,029,911 2,756,075,105 610,259,308 571,143,350
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 534,975,850 441,858,295 430,639,782 339,776,223
     Tổng cộng tài sản 297,197,786,469 312,112,587,571 328,370,060,259 331,963,515,000
     I - NỢ PHẢI TRẢ 30,934,809,056 32,858,217,454 38,114,407,786 27,570,828,605
1. Nợ ngắn hạn 26,546,799,859 28,395,254,415 33,774,854,747 23,162,042,066
2. Nợ dài hạn 4,388,009,197 4,462,963,039 4,339,553,039 4,408,786,539
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 266,262,977,413 279,254,370,117 290,255,652,473 304,392,686,395
I. Vốn chủ sở hữu 266,262,977,413 279,254,370,117 290,255,652,473 304,392,686,395
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 297,197,786,469 312,112,587,571 328,370,060,259 331,963,515,000