Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 308,507,664,059 439,775,805,248 331,826,135,318 400,735,727,086
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,523,954,827 71,083,544,430 20,791,172,887 92,493,619,361
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000 35,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 126,363,016,927 218,409,328,173 156,177,317,319 149,479,558,017
4. Hàng tồn kho 109,092,899,486 105,397,953,687 104,923,188,724 109,296,762,445
5. Tài sản ngắn hạn khác 11,527,792,819 9,884,978,958 14,934,456,388 14,465,787,263
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 8,100,717,722,924 8,563,736,853,541 8,722,014,338,187 8,967,043,144,561
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 585,423,018,740 564,930,467,828 558,380,103,577 535,812,711,901
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 7,492,006,152,033 7,975,506,891,845 8,141,340,079,142 8,408,469,022,264
5. Đầu tư tài chính dài hạn 11,804,363,694 11,830,605,411 10,825,267,011 11,653,041,805
6. Tài sản dài hạn khác 11,484,188,457 11,468,888,457 11,468,888,457 11,108,368,591
     Tổng cộng tài sản 8,409,225,386,983 9,003,512,658,789 9,053,840,473,505 9,367,778,871,647
     I - NỢ PHẢI TRẢ 5,311,396,788,294 5,859,774,481,355 5,905,814,644,358 6,229,002,380,145
1. Nợ ngắn hạn 776,346,184,598 842,528,024,961 934,691,254,737 1,059,761,709,191
2. Nợ dài hạn 4,535,050,603,696 5,017,246,456,394 4,971,123,389,621 5,169,240,670,954
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,097,828,598,689 3,143,738,177,434 3,148,025,829,147 3,138,776,491,502
I. Vốn chủ sở hữu 3,097,828,598,689 3,143,738,177,434 3,148,025,829,147 3,138,776,491,502
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 8,409,225,386,983 9,003,512,658,789 9,053,840,473,505 9,367,778,871,647