Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 108,032,729,833 124,776,289,664 147,913,831,397 164,810,204,162
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 46,481,818
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 108,032,729,833 124,729,807,846 147,913,831,397 164,810,204,162
   4. Giá vốn hàng bán 92,290,853,043 106,005,714,925 123,054,576,541 134,622,838,010
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 15,741,876,790 18,724,092,921 24,859,254,856 30,187,366,152
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 869,705,650 795,328,605 1,025,010,509 1,624,286,992
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 15,210,898,291 16,446,882,097
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 12,282,878,644 12,199,567,488
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4,328,703,796 7,319,854,038 10,673,367,074 15,364,771,047
   12. Thu nhập khác 273,521,009 250,639,782 563,059,185 246,237,944
   13. Chi phí khác 13,347,169 158,456,250 60,624,119
   14. Lợi nhuận khác 260,173,840 250,639,782 404,602,935 185,613,825
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,588,877,636 7,570,493,820 11,077,970,009 15,550,384,872
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 847,763,343 1,507,516,093 2,281,018,613 3,084,504,515
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 31,818,182
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,709,296,111 6,062,977,727 8,796,951,396 12,465,880,357
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 3,709,296,111 6,062,977,727 8,796,951,396 12,465,880,357
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3,028 4,950 7,181 10,177
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 3,028 4,950 7,181 10,177
   21. Cổ tức