Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 49,075,696,037 58,424,306,020 51,526,522,997 39,734,775,960
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 49,075,696,037 58,424,306,020 51,526,522,997 39,734,775,960
   4. Giá vốn hàng bán 52,014,199,479 59,385,254,442 47,409,995,088 41,801,057,719
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -2,938,503,442 -960,948,422 4,116,527,909 -2,066,281,759
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 880,196,448 3,583,418,273 574,972,052 8,019,819,643
   7. Chi phí tài chính 3,613,868,465 1,118,780,353 931,798,271 1,385,200,170
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 1,270,559,562 1,056,537,283 922,224,554 835,877,290
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,491,486,206 -1,743,211,269 1,244,049,627 -4,527,409,077
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,589,478,942 4,555,781,221 3,517,316,529 3,969,020,180
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -7,770,168,195 -4,795,302,992 1,486,434,788 -3,928,091,543
   12. Thu nhập khác 6,020,249 1,410,521,701 10,150,647,037 330,375,033
   13. Chi phí khác 3,146,455 41,488,828,439 419,342,244 297,775,842
   14. Lợi nhuận khác 2,873,794 -40,078,306,738 9,731,304,793 32,599,191
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -7,767,294,401 -44,873,609,730 11,217,739,581 -3,895,492,352
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 241,812,981 565,036,913 369,005,263 405,162,898
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 295,119,474 250,371,552 -1,571,896,237 252,515,326
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -8,304,226,856 -45,689,018,195 12,420,630,555 -4,553,170,576
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số 53,272,572 70,515,243 52,997,396 114,241,994
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -8,357,499,428 -45,759,533,438 12,367,633,159 -4,667,412,570
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -557 -3,051 825 -311
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức