Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,698,313,555 6,588,114,546 4,843,187,637 873,220,950
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,698,313,555 6,588,114,546 4,843,187,637 873,220,950
   4. Giá vốn hàng bán 12,784,969,755 5,315,729,240 3,804,370,392 671,941,926
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,913,343,800 1,272,385,306 1,038,817,245 201,279,024
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 230,612,938 72,759,685 29,656,813 71,102,984
   7. Chi phí tài chính 75,288,261 52,146,412 284,305,501 -40,963,926
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 5,666,414 4,102,605 3,559,378
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,629,490,818 999,745,309 969,229,891 298,248,307
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 439,177,659 293,253,270 -185,061,334 15,097,627
   12. Thu nhập khác 3,623,766 25,000,401 209,097,744 20,854,545
   13. Chi phí khác 23,915,794 8,845,053 171,318,498 2,014,037
   14. Lợi nhuận khác -20,292,028 16,155,348 37,779,246 18,840,508
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 418,885,631 309,408,618 -147,282,088 33,938,135
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 85,093,901 53,883,524 -23,235,455 9,367,627
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 333,791,730 255,525,094 -124,046,633 24,570,508
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 333,791,730 255,525,094 -124,046,633 24,570,508
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 325 249 -121 24
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức