Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,063,039,868,626 1,306,830,312,492 1,131,886,735,541 1,399,921,159,846
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu 459,090,908 379,981,043 5,770,227,467
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,062,580,777,718 1,306,450,331,449 1,131,886,735,541 1,394,150,932,379
   4. Giá vốn hàng bán 706,969,646,244 855,085,191,957 775,234,686,557 860,411,954,331
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 355,611,131,474 451,365,139,492 356,652,048,984 533,738,978,048
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 14,474,272,543 6,255,270,169 6,832,164,954 6,154,424,899
   7. Chi phí tài chính 19,786,275,025 18,917,466,710 9,315,237,992 12,255,204,492
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 9,066,142,786 8,111,414,674 8,816,411,384 11,264,243,217
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 24,615,881,635 26,590,086,565 35,361,786,592 35,096,388,370
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,912,231,670 10,743,270,639 12,832,398,315 15,135,977,954
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 314,771,015,687 401,369,585,747 305,974,791,039 477,405,832,131
   12. Thu nhập khác 370,851,095 417,098,374 281,559,445 415,072,157
   13. Chi phí khác 373,320,183 3,161,592,828 281,559,445 359,172,067
   14. Lợi nhuận khác -2,469,088 -2,744,494,454 55,900,090
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 314,768,546,599 398,625,091,293 305,974,791,039 477,461,732,221
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 45,421,253,749 65,209,349,826 46,254,895,238 66,928,973,757
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 269,347,292,850 333,415,741,467 259,719,895,801 410,532,758,464
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 269,347,292,850 333,415,741,467 259,719,895,801 410,532,758,464
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,566 1,959 1,524 2,409
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 1,566 1,959 1,524 2,409
   21. Cổ tức