Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,336,392,820,194 1,571,368,435,414 1,516,440,834,188 1,588,787,249,672
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 534,238,969,333 195,173,528,412 87,674,190,528 186,898,342,101
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 100,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 474,228,352,897 1,095,156,431,326 1,118,672,139,820 1,080,741,865,914
4. Hàng tồn kho 218,036,768,345 271,748,037,674 300,360,537,980 311,229,117,272
5. Tài sản ngắn hạn khác 9,888,729,619 9,290,438,002 9,733,965,860 9,917,924,385
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 662,928,484,595 645,268,101,344 623,936,496,484 606,470,897,740
1. Các khoản phải thu dài hạn 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
2. Tài sản cố định 612,263,471,164 595,438,965,445 578,664,086,637 558,448,235,447
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 3,863,239,732 4,330,935,678 1,922,450,561 4,454,840,792
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 46,796,773,699 45,493,200,221 43,344,959,286 43,562,821,501
     Tổng cộng tài sản 1,999,321,304,789 2,216,636,536,758 2,140,377,330,672 2,195,258,147,412
     I - NỢ PHẢI TRẢ 804,828,191,649 814,442,496,273 633,619,151,473 532,891,866,440
1. Nợ ngắn hạn 799,757,869,975 807,942,804,312 628,357,644,723 527,849,270,440
2. Nợ dài hạn 5,070,321,674 6,499,691,961 5,261,506,750 5,042,596,000
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,194,493,113,140 1,402,194,040,485 1,506,758,179,199 1,662,366,280,972
I. Vốn chủ sở hữu 1,194,493,113,140 1,402,194,040,485 1,506,758,179,199 1,662,366,280,972
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,999,321,304,789 2,216,636,536,758 2,140,377,330,672 2,195,258,147,412