Báo cáo tài chính / Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4-2018 Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 388,049,661,009 405,270,277,832 393,473,753,827
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,677,425,348 14,795,476,806 2,617,372,080
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 231,596,186,091 265,700,128,344 280,231,207,459
4. Hàng tồn kho 145,852,668,690 122,479,800,503 107,757,636,047
5. Tài sản ngắn hạn khác 4,923,380,880 2,294,872,179 2,867,538,241
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 98,308,170,396 94,980,754,830 90,385,475,101
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Tài sản cố định 92,500,277,833 89,941,920,698 85,843,250,822
3. Bất động sản đầu tư
4. Tài sản dở dang dài hạn 66,842,727 66,842,727 85,024,545
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 5,741,049,836 4,971,991,405 4,457,199,734
     Tổng cộng tài sản 486,357,831,405 500,251,032,662 483,859,228,928
     I - NỢ PHẢI TRẢ 374,662,894,619 380,999,168,325 371,510,315,000
1. Nợ ngắn hạn 355,703,433,185 348,409,706,891 319,295,940,741
2. Nợ dài hạn 18,959,461,434 32,589,461,434 52,214,374,259
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 111,694,936,786 119,251,864,337 112,348,913,928
I. Vốn chủ sở hữu 111,694,936,786 119,251,864,337 112,348,913,928
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 486,357,831,405 500,251,032,662 483,859,228,928