Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Viễn Liên (HNX)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 3-2019 Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,661,648,091 948,067,930 902,594,959
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,661,648,091 948,067,930 902,594,959
   4. Giá vốn hàng bán 1,562,567,740 1,180,164,769 912,184,120
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 99,080,351 -232,096,839 -9,589,161
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,300,089,729 550,856 994,216,217
   7. Chi phí tài chính 730,662,072 38,835,617 -608,163,440
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 122,498,632 38,835,617
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 104,889,180 68,374,344 52,662,914
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 83,152,780 174,736,365 136,098,879
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 480,466,048 -513,492,309 1,404,028,703
   12. Thu nhập khác
   13. Chi phí khác 7,375,222 1,041,000
   14. Lợi nhuận khác -7,375,222 -1,041,000
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 473,090,826 -514,533,309 1,404,028,703
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 48,333,172 124,529,355
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 424,757,654 -514,533,309 1,279,499,348
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 424,757,654 -514,533,309 1,279,499,348
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 28 -34 84
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu
   21. Cổ tức