Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (OTC)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2013 Quý 3-2013 Quý 4-2013 Quý 1-2014 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 72,952,619,391
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 72,952,619,391
   4. Giá vốn hàng bán 55,280,969,204
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 17,671,650,188
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 69,866,808
   7. Chi phí tài chính
     - Trong đó: Chi phí lãi vay
   8. Chi phí bán hàng 83,954,968
   9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,411,387,030
   10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,246,174,998
   11. Thu nhập khác 240,678,407
   12. Chi phí khác
   13. Lợi nhuận khác 240,678,407
   14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên doanh/liên kết
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,486,853,405
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 74,100,005
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,412,753,400
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9,412,753,400
   17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
   18. Cổ tức
   19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu