Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (UpCOM)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2021 Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Tăng trưởng
   1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,253,543,029 4,544,761,865 4,769,897,185 4,724,180,774
   2. Các khoản giảm trừ doanh thu
   3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,253,543,029 4,544,761,865 4,769,897,185 4,724,180,774
   4. Giá vốn hàng bán 12,832,341,350 18,092,504,652 6,186,596,124 3,484,866,421
   5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ -1,578,798,321 -13,547,742,787 -1,416,698,939 1,239,314,353
   6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,410 37,744,266 7,190 455
   7. Chi phí tài chính 458,056,822
     - Trong đó: Chi phí lãi vay 458,056,822
   8. Phần lãi lỗ hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết
   9. Chi phí bán hàng 499,658,656 423,594,227 306,622,353 158,373,619
   10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 655,684,305 1,619,601,632 310,769,864 760,560,882
   11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,734,139,872 -15,553,194,380 -2,034,083,966 -137,676,515
   12. Thu nhập khác 100,000
   13. Chi phí khác 15,794,069
   14. Lợi nhuận khác 100,000 -15,794,069
   15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,734,139,872 -15,553,094,380 -2,049,878,035 -137,676,515
   16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 32,713,302
   17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
   18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,734,139,872 -15,553,094,380 -2,049,878,035 -170,389,817
   18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
   18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -2,734,139,872 -15,553,094,380 -2,049,878,035 -170,389,817
   19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu -170 -969 -128
   20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -170 -969 -128
   21. Cổ tức