Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (HOSE)
 
 
 
 
   
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Từ quý I/2015 BCTC được hiển thị theo thông tư 200 của Bộ tài chính, click vào "Trước" để xem các báo cáo quý trước.
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 2-2018 Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng
     I - TÀI SẢN NGẮN HẠN 956,296,276,663 1,243,141,440,569 1,867,118,174,324 1,066,360,165,053
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 945,257,696 55,678,866,396 6,715,196,566 4,162,785,087
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn 162,425,849,913 402,075,293,608 997,432,446,059 245,223,091,215
4. Hàng tồn kho 701,014,773,299 700,193,210,577 774,945,347,346 732,918,122,591
5. Tài sản ngắn hạn khác 21,910,395,755 15,194,069,988 18,025,184,353 14,056,166,160
     II - TÀI SẢN DÀI HẠN 306,906,450,339 240,896,827,271 225,418,071,095 231,229,470,278
1. Các khoản phải thu dài hạn 100,000,000 100,000,000
2. Tài sản cố định 224,273,002,828 224,052,683,364 206,181,637,717 212,460,227,583
3. Bất động sản đầu tư 34,375,972,888
4. Tài sản dở dang dài hạn 1,152,245,909 1,152,245,909 4,551,516,918 4,533,090,054
5. Đầu tư tài chính dài hạn
6. Tài sản dài hạn khác 47,005,228,714 15,591,897,998 14,684,916,460 14,236,152,641
     Tổng cộng tài sản 1,263,202,727,002 1,484,038,267,840 2,092,536,245,419 1,297,589,635,331
     I - NỢ PHẢI TRẢ 988,569,609,854 1,204,067,251,678 1,807,365,226,363 1,026,616,035,589
1. Nợ ngắn hạn 931,457,777,375 1,159,720,199,035 1,764,943,284,828 968,178,148,279
2. Nợ dài hạn 57,111,832,479 44,347,052,643 42,421,941,535 58,437,887,310
     II - VỐN CHỦ SỞ HỮU 274,633,117,148 279,971,016,162 285,171,019,056 270,973,599,742
I. Vốn chủ sở hữu 274,633,117,148 279,971,016,162 285,171,019,056 270,973,599,742
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác
     III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
     Tổng cộng nguồn vốn 1,263,202,727,002 1,484,038,267,840 2,092,536,245,419 1,297,589,635,331